Občianske právo

 • spisovanie zmlúv, dohôd a listín o právnych úkonoch

 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • modifikácia a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 • ochrana vlastníckeho práva

 • vymáhanie náhrady škody na zdraví a majetku, bezdôvodného obohatenia

 • zriadenie záložného a zádržného práva

 • vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní

 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred súdom

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev

 • zápis zmien v obchodnom a živnostenskom registri

 • spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch

 • vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní

 • zabezpečovanie záväzkov

 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred súdom

 • nesporová agenda

Rodinné právo

 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

 • rozvod manželstva

 • určenie a zapretie otcovstva

 • určenie a vymáhanie vyživovacej povinnosti

 • osvojenie maloletých detí

 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred súdom

Pracovné právo

 • vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov

 • spisovanie pracovných zmlúv a dohôd

 • uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru

 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred súdom

Konkurzné právo

 • spísanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a zastupovanie úpadcu v konkurznom konaní

 • prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, v konaní o oddlženie

 • zastupovanie veriteľa v incidenčných a odporovacích sporoch súvisiacich s konkurzom  

 • výkon činnosti správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlženie

 • likvidácia obchodných spoločností

Právo nehnuteľnosti

 • spisovanie a autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností 
 • zriadenie záložného práva a vecného bremena k nehnuteľnostiam
 • zabezpečenie advokátskej úschovy
 • spisovanie a právne poradenstvo ohľadom nájomných zmlúv
 • spisovanie návrhu na zápis práv do katastra nehnuteľností a zastupovanie v katastrálnom konaní

Dedičské právo

 • spísanie závetu a listiny o vydedení

 • zastupovanie a právne poradenstvo pri prejednaní dedičstva

 • návrhy na prejednanie novoobjaveného majetku