ODMENA  ADVOKÁTA

Odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času za poskytnuté právne služby je upravená vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena advokáta za právne služby poskytované klientom sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom alebo v prípade, ak nedôjde k dohode o jej výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Výška odmeny v našej advokátskej kancelárii sa s klientom dohodne pri prvej konzultácii.

Spôsoby odmeňovania v našej advokátskej kancelárii:

  • Hodinová odmena podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci

  • Paušálna odmena paušálnou sumou

  • Podielová odmena podielom na hodnote veci

  • Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.